Preambule

V souladu s ust. § 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“), se Občanské sdružení Gaudolino, založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, od 01. 01. 2014 považuje za spolek.

Čl. I 
Název, forma a sídlo

Spolek s názvem Gaudolino, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je: Masarykovo nám. 29, 783 91 Uničov. IČ: 266 59 352.

Čl. II 
Charakter a základní účely spolku

 1. Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci aktivního trávení volného času dětí a mládeže.
 2. Základními účely spolku jsou:
  1. pořádání volnočasových aktivit,
  2. pořádání kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních podniků,
  3. rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže,
  4. rozvoj duchovních hodnot a tvořivé lidské společnosti,
  5. kultivace přírody i krajiny a uchování jejich historické paměti a neopakovatelnosti
  6. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními spolky a organizacemi, i s jednotlivci.

Čl. III
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. volnočasových aktivit pro děti a mládež, např. letních táborů, víkendových pobytů, škol v přírodě,
 2. pořádáním kulturních a společenských akcí, výstav, vzdělávacích akcí, kurzů,
 3. pořádáním rukodělných výtvarných činností zaměřených na záchranu, obnovu a propagaci starých a tradičních řemesel,
 4. pořádáním sportovních podniků a tělovýchovných soutěží,
 5. propagace aktivit spolku a osvětou v oblasti volnočasových aktivit,
 6. zapojením dobrovolníků a podporou dobrovolnictví.

Čl. IV
Vedlejší činnost spolku

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti a k hospodárnému využití spolkového majetku provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání, nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. V
Členství ve spolku

A) Druhy členství

 1. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen za podmínek určených předem ve stanovách.
 2. Členství se rozlišuje na řádné a čestné členství ve spolku.
 3. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba starší 18ti let věku bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy.
 4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu, který koresponduje s cíli spolku.
 6. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 7. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány a jaké povinnosti plynou členům spolku ohledně aktuálnosti seznamu, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
 8. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy
  a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 9. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

B) Členská práva a povinnosti

 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 2. Členská práva, která přísluší všem členům:
  1. účastnit se volnočasových, kulturních, společenských a sportovních činností spolku,
  2. být informován o činnosti spolku,
  3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
  5. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
  6. ukončit kdykoli své členství.
 3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
  1. podílet se na řízení spolku,
  2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích,
  3. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov.
 4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,
  2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování,
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.
 5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
  1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
  2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C) Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. zánikem spolku bez právního nástupce.

D) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor nebo valná hromada. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen
v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Čl. VI
Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
  1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
  2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
  3. předseda jako orgán statutární,
  4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 2. Vzájemná práva a povinnosti osob vykonávajících funkce v orgánech spolku upravuje vnitřní předpisy spolku, který přijímá valná hromada. Valná hromada může podle potřeb spolku na návrh výkonného výboru nebo 1/3 členů spolku rozhodnout o zřízení dalšího orgánu spolku a o rozsahu pravomocí tohoto orgánu, případně tento orgán zrušit.
 3. Funkce člena orgánu spolku zaniká na základě písemného odstoupení adresovaného spolku, odvoláním, úmrtím nebo zánikem. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.
 4. Valná hromada
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku. Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán, neurčí-li právnická osoba jiného zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).
  2. Valnou hromadu svolává k zasedání statutární orgán dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům na adresy (bydliště, sídlo či elektronickou adresu) uvedenou v seznamu členů.
  3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo, čas a pořad zasedání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.
  4. Předseda spolku je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku nebo z podnětu nejméně 1/3 členů výkonného výboru nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě předseda spolku valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
  5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
   1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
   2. rozhodnutí o změně stanov, vyjma rozhodnutí o změně sídla,
   3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
   4. volba a odvolání členů kontrolní komise,
   5. schválení výsledku hospodaření,
   6. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,
   7. určení hlavních směrů činnosti spolku,
   8. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
   9. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
   10. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
  7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků
   s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po zahájení zasedání valné hromady není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
  8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
  9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většiny přítomných.
  10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod pořadu zasedání, lze jednat a rozhodnout jen v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většiny přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov.
   O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
  11. Zasedání valné hromady řídí předseda spolku nebo pověřený člen výkonného výboru. Průběh zasedání valné hromady blíže upravuje jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
  12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení včetně námitek členů spolku, kteří požádali o jejich zaprotokolování, proti rozhodnutí spolku. Zápis podepisují zvolený předseda valné hromady a zvolený zapisovatel valné hromady. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v předem dohodnutých dnech a hodinách.
 5. Výkonný výbor
  1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními valných hromad.
  2. Počet členů výkonného výboru je odvozen od velikosti členské základny spolku a je určen na valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán spolku. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté.
  3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.
  4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
   K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
  5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku.
  6. Výkonný výbor zejména:
   1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí
    a opatření k jejich realizaci,
   2. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
   3. organizuje a řídí činnost spolku,
   4. schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
   5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
   6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a územní samosprávy,
   7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
   8. rozhoduje o změně stanov ohledně sídla spolku
 6. Předseda
  1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
  2. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému, orazítkovanému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
  3. Funkční období předsedy je tříleté.
  4. Předseda může určit jednoho zástupce z řad členů výkonného výboru, který ho zastupuje
   v jeho nepřítomnosti.
  5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.
 7. Kontrolní komise
  1. Kontrolní komise je dobrovolným orgánem spolku a zodpovídá se valné hromadě.
  2. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy spolku.
  3. Kontrolní komise má alespoň tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada, která určí i počet členů kontrolní komise na dané funkční období. Členství
   v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
  4. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté.
  5. Kontrolní komise volí ze svého středu zástupce, který jedná jejím jménem ve vztahu
   k orgánům spolku, pobočným spolkům a členům.
  6. Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku či členů. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
  7. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného odkladu.
  8. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
   1. kontrola hospodaření spolku,
   2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
  9. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu předsedu, výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
  10. Kontrolní komise každý rok zpracuje závěrečnou zprávu o své činnosti, kterou předloží valné hromadě.

Čl. VII
Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s organizováním volnočasových, kulturních, společenských, sportovních, tělovýchovných, turistických a osvětových činností,
  4. příspěvky a dotace ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
  5. dary.
 2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 4. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 5. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 6. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. VIII
Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 17. 10. 2015.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Olomouci. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.