ČÁST PRVNÍ
SDRUŽENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

Název občanského sdružení: Občanské sdružení GAUDOLINO
Sídlo: Masarykovo náměstí 29, 783 91 UNIČOV

 

Článek 2
Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je neziskové, dobrovolné, nezávislé, nepolitické a sdružuje členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
 3. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 3
Cíl činnosti sdružení

 

 1. Pořádání volnočasových aktivit
 2. Rozvoj zájmové činnosti
 3. Pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí
 4. Uchování a kultivace přírody a krajiny
 5. Rozvoj duchovních hodnot

Těchto cílů bude dosahováno vlastní činností, spoluprací s občany, sdruženími a právními subjekty podobného zaměření.

 

ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Článek 4
Členství

 1. Za členy sdružení mohou být na základě písemné přihlášky přijati:
  • fyzické osoby starší patnácti let, které souhlasí se stanovami, s cíli sdružení a s pravidly stanovenými pro členství;
  • právnické osoby, které jsou činné v oblastech podobného zaměření jako cíle sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonná rada sdružení (dále jen Rada). O členství fyzických i právnických osob rozhoduje Rada nadpoloviční většinou svých přítomných členů.
 3. Jestliže Rada rozhodla, že členství vzniknout nemá, může se fyzická či právnická osoba uvedená v prvním odstavci odvolat k Valné hromadě sdružení (dále jen Valná hromada). Odvolání se podává prostřednictvím Rady do třiceti dnů ode dne doručení oznámení o takovém rozhodnutí.
 4. O odvolání podle odstavce 3 rozhodne Valná hromada sdružení na svém nejbližším zasedání s konečnou platností.
 5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 6. Dokladem o členství je potvrzení vydané Radou.

Článek 5
Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

 1. vystoupením člena písemným oznámením;
 2. úmrtím člena;
 3. u právnické osoby jejím zrušením;
 4. zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady sdružení;
 5. nezaplacením členského příspěvku;
 6. zánikem sdružení.

Článek 6
Práva  a povinnosti členů

 • Člen má právo:
 1. účastnit se Valné hromady;
 2. být volen do orgánů sdružení;
 3. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 • Člen má povinnost:
 1. dodržovat stanovy sdružení;
 2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení;
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
 4. registrovat se pro Valnou hromadu sdružení.

Článek 7
Čestní členové

Valná hromada může na návrh Rady rozhodnout o udělení nebo odnětí čestného členství ve sdružení.

Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové sdružení. Povinnost platit členské příspěvky se na něj nevztahuje.

 

ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY SDRUŽENÍ

Článek 8
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. Valná hromada sdružení
 2. Výkonná rada sdružení
 3. Revizní komise

Článek 9
Valná hromada sdružení

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Rada svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá písemně nejméně třetina členů sdružení.
 4. Do působnosti Valné hromady zejména náleží:
  1. schvaluje, mění a doplňuje tyto stanovy;
  2. schvaluje, mění a doplňuje jiné vnitřní předpisy sdružení;
  3. rozhoduje o autentickém výkladu stanov a jiných vnitřních předpisů sdružení;
  4. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a účetní uzávěrku hospodaření;
  5. volí a odvolává členy Rady a Revizní komise;
  6. stanovuje výši členských příspěvků;
  7. uděluje o odnímá čestné členství ve sdružení;
  8. rozhoduje o zrušení členství dle článku 5;
  9. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Rady dle článku 4 odstavce 4 stanov;
  10. rozhoduje o zániku sdružení.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech svých členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

Článek 10
Výkonná rada sdružení

 1. Rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. Rada je tvořena předsedou, místopředsedou a pokladníkem. Rada může být tvořena též dalšími členy, avšak vždy v lichém počtu a nejvíce pěti členy.
 3. Členem Rady může být zvolen každý člen sdružení, který dosáhl věku osmnácti let.
 4. Volební období členů Rady je dvouleté. Rada nebo kterýkoliv její člen může být před uplynutím tohoto období odvolán Valnou hromadou, navrhne-li to nejméně jedna třetina všech členů sdružení.
 5. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.
 6. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně.
 7. Rada zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka sdružení;
  2. koordinuje činnost sdružení;
  3. svolává Valnou hromadu;
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
  5. rozhoduje o přijetí člena sdružení;
  6. navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve sdružení.
 8. Předseda a místopředseda Rady zastupují sdružení navenek. Jménem sdružení jedná předseda a místopředseda samostatně. Osoby jednající jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
 9. K zajištění činnosti sdružení může Rada zřídit poradní skupiny, jejichž členy mohou být
  i osoby, které nejsou členy sdružení.
 10. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
 11. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s výjimkou volby předsedy a místopředsedy Rady, kdy rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 12. Jestliže se přes opakované – nejméně trojí svolání – v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Rada.
 13. O schůzích Rady se pořizuje zápis, který musí být každému členu sdružení na požádání předložen k nahlédnutí.

Článek 11
Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. Revizní komise má vždy lichý počet členů, minimálně však jednoho.
 3. Členem Revizní komise může být zvolen každý člen sdružení, který dosáhl věku osmnácti let.
 4. Revizní komise je volena na období jednoho roku. Revizní komise nebo kterýkoliv její člen může být před uplynutím tohoto období odvolán Valnou hromadou, navrhne-li to nejméně jedna třetina všech členů sdružení.
 5. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
 6. Pro zasedání Valné hromady vypracovává Revizní komise zprávu o výsledcích revizí
  a kontrolní činnosti.

 

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Článek 12
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
  3. výnosy majetku;
  4. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení;
  5. příspěvky z veřejných rozpočtů.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční uzávěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

 

ČÁST PÁTÁ
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY SDRUŽENÍ

Článek 13
Organizační jednotky

Občanské sdružení nemá organizační jednotky.

 

ČÁST ŠESTÁ
ZÁNIK SDRUŽENÍ

Článek 14
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká z moci úřední podle zákona, dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada
  o způsobu majetkového vypořádání s tím, že likvidační zůstatek bude převeden na jinou organizaci s obdobným předmětem činnosti.

 

ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Valná hromada se sejde ke svému prvnímu jednání nejpozději tři měsíce po nabytí účinnosti těchto stanov.

Do zvolení Rady vykonává její funkce přípravný výbor. Zmocněnec přípravného výboru přitom má práva a povinnosti předsedy sdružení.

Do zvolení Revizní komise plní její úkoly osoba, kterou určí přípravný výbor.

Článek 16

 

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou sdružení dne 19. 11. 2005 a nabývají účinnosti dnem vyznačení změny stanov sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.

Thumbnail imagePřipravujeme pro rodiče a jejich děti předškolního a batolícího věku jarní víkend v našem oblíbeném areálu v Podhradí. Celým pobytem Vás bude provázet Gaudík, který se probudil ze zimního spánku a už se těší na jeho první jarní akci. Budete s ním zpívat, malovat, tancovat a odpoledne určitě závodit či hledat poklad na tajemném hradu. Nudit se s ním určitě nebude, protože přes zimu nabral hodně síly a nápadů.

Thumbnail image Královské město Uničov se již několik století den za dnem pohrouží do tajemné noci a jeho dnešní obyvatelé mohou jen hádat a domýšlet nakolik se proměnily uničovské ulice od dob, kdy halila vlhká a stěží osvětlená zákoutí středověká mlha…

Thumbnail image Aktivní, inspirativní a zajímavé odpoledne chceme nabídnout dětem, mládeži z Uničova a okolí i jejich doprovodu na výtvarném odpoledni nazvaném Výtvarné odpoledne aneb Výtvarná dílna mnicha Imaga. Tato akce navazuje na tradici úspěšných výtvarných dílen, které Gaudolino v Uničově pro své příznivce pořádá pravidelně již po několik let.

Thumbnail image Po loňské úspěšné premiéře akce pro rodiče a předškolní děti v Kunčicích bychom rádi pozvali všechny zájemce o tento typ akce do stejného místa i v roce letošním. Vzhledem k předpokládanému vyššímu počtu účastníků nebudeme ubytováni jen na pro vás již známé Chatě U profesora, ale i na chatě s 'Profesorem' těsně sousedící – Horské chatě Sněžník.