Thumbnail image Víkendová pobytová akce určená zejména dětem z Mateřské školy Šeberov a Hrnčíře, jejich rodičům, sourozencům, ale např. i prarodičům dětí. Uskuteční se na atraktivním místě v Krkonoších – v Jánských Lázních ve středisku Duncan patřícímu Domu dětí a mládeže Hl. m. Prahy.

Gaudolino, z. s.

masarykovo_namesti_29Masarykovo náměstí 29 
783 91 Uničov
e: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
w: gaudolino.cz

Předseda sdružení Jiří Urbášek - e: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., m: 732 710 021 
Místopředseda sdružení Michal Vočka - e: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., m: 736 153 843
Milan Sadil - ekonomické záležitosti - e: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., m: 602 241 693 

IČ: 26659352

Bankovní spojení: 2100245872/2010 (účet veden u Fio banky, a.s.)

Gaudolino, z. s. byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě 17. 11. 2015 pod spisovou značkou L 6297.

Thumbnail image Připravujeme pro vás podzimní víkendový pobyt pro rodiče a jejich děti s programem zaměřeným na děti ve věku 7 až 10 let, a to v našem oblíbeném areálu v Podhradí.

Thumbnail imageVýroční zprávou nazýváme nejčastěji dokument, obsahující přehled o činnosti a hospodaření organizace za určené časové období, jež slouží zejména pro interní potřebu organizace, dále však i jako materiál pro prezentaci širší veřejnosti, od obchodních partnerů po státní správu.

ČÁST PRVNÍ
SDRUŽENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

Název občanského sdružení: Občanské sdružení GAUDOLINO
Sídlo: Masarykovo náměstí 29, 783 91 UNIČOV

 

Článek 2
Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je neziskové, dobrovolné, nezávislé, nepolitické a sdružuje členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
 3. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 3
Cíl činnosti sdružení

 

 1. Pořádání volnočasových aktivit
 2. Rozvoj zájmové činnosti
 3. Pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí
 4. Uchování a kultivace přírody a krajiny
 5. Rozvoj duchovních hodnot

Těchto cílů bude dosahováno vlastní činností, spoluprací s občany, sdruženími a právními subjekty podobného zaměření.

 

ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Článek 4
Členství

 1. Za členy sdružení mohou být na základě písemné přihlášky přijati:
  • fyzické osoby starší patnácti let, které souhlasí se stanovami, s cíli sdružení a s pravidly stanovenými pro členství;
  • právnické osoby, které jsou činné v oblastech podobného zaměření jako cíle sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonná rada sdružení (dále jen Rada). O členství fyzických i právnických osob rozhoduje Rada nadpoloviční většinou svých přítomných členů.
 3. Jestliže Rada rozhodla, že členství vzniknout nemá, může se fyzická či právnická osoba uvedená v prvním odstavci odvolat k Valné hromadě sdružení (dále jen Valná hromada). Odvolání se podává prostřednictvím Rady do třiceti dnů ode dne doručení oznámení o takovém rozhodnutí.
 4. O odvolání podle odstavce 3 rozhodne Valná hromada sdružení na svém nejbližším zasedání s konečnou platností.
 5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 6. Dokladem o členství je potvrzení vydané Radou.

Článek 5
Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

 1. vystoupením člena písemným oznámením;
 2. úmrtím člena;
 3. u právnické osoby jejím zrušením;
 4. zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady sdružení;
 5. nezaplacením členského příspěvku;
 6. zánikem sdružení.

Článek 6
Práva  a povinnosti členů

 • Člen má právo:
 1. účastnit se Valné hromady;
 2. být volen do orgánů sdružení;
 3. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 • Člen má povinnost:
 1. dodržovat stanovy sdružení;
 2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení;
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
 4. registrovat se pro Valnou hromadu sdružení.

Článek 7
Čestní členové

Valná hromada může na návrh Rady rozhodnout o udělení nebo odnětí čestného členství ve sdružení.

Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové sdružení. Povinnost platit členské příspěvky se na něj nevztahuje.

 

ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY SDRUŽENÍ

Článek 8
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. Valná hromada sdružení
 2. Výkonná rada sdružení
 3. Revizní komise

Článek 9
Valná hromada sdružení

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Rada svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá písemně nejméně třetina členů sdružení.
 4. Do působnosti Valné hromady zejména náleží:
  1. schvaluje, mění a doplňuje tyto stanovy;
  2. schvaluje, mění a doplňuje jiné vnitřní předpisy sdružení;
  3. rozhoduje o autentickém výkladu stanov a jiných vnitřních předpisů sdružení;
  4. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a účetní uzávěrku hospodaření;
  5. volí a odvolává členy Rady a Revizní komise;
  6. stanovuje výši členských příspěvků;
  7. uděluje o odnímá čestné členství ve sdružení;
  8. rozhoduje o zrušení členství dle článku 5;
  9. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Rady dle článku 4 odstavce 4 stanov;
  10. rozhoduje o zániku sdružení.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech svých členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

Článek 10
Výkonná rada sdružení

 1. Rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. Rada je tvořena předsedou, místopředsedou a pokladníkem. Rada může být tvořena též dalšími členy, avšak vždy v lichém počtu a nejvíce pěti členy.
 3. Členem Rady může být zvolen každý člen sdružení, který dosáhl věku osmnácti let.
 4. Volební období členů Rady je dvouleté. Rada nebo kterýkoliv její člen může být před uplynutím tohoto období odvolán Valnou hromadou, navrhne-li to nejméně jedna třetina všech členů sdružení.
 5. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.
 6. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně.
 7. Rada zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka sdružení;
  2. koordinuje činnost sdružení;
  3. svolává Valnou hromadu;
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
  5. rozhoduje o přijetí člena sdružení;
  6. navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve sdružení.
 8. Předseda a místopředseda Rady zastupují sdružení navenek. Jménem sdružení jedná předseda a místopředseda samostatně. Osoby jednající jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
 9. K zajištění činnosti sdružení může Rada zřídit poradní skupiny, jejichž členy mohou být
  i osoby, které nejsou členy sdružení.
 10. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
 11. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s výjimkou volby předsedy a místopředsedy Rady, kdy rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 12. Jestliže se přes opakované – nejméně trojí svolání – v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Rada.
 13. O schůzích Rady se pořizuje zápis, který musí být každému členu sdružení na požádání předložen k nahlédnutí.

Článek 11
Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. Revizní komise má vždy lichý počet členů, minimálně však jednoho.
 3. Členem Revizní komise může být zvolen každý člen sdružení, který dosáhl věku osmnácti let.
 4. Revizní komise je volena na období jednoho roku. Revizní komise nebo kterýkoliv její člen může být před uplynutím tohoto období odvolán Valnou hromadou, navrhne-li to nejméně jedna třetina všech členů sdružení.
 5. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
 6. Pro zasedání Valné hromady vypracovává Revizní komise zprávu o výsledcích revizí
  a kontrolní činnosti.

 

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Článek 12
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
  3. výnosy majetku;
  4. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení;
  5. příspěvky z veřejných rozpočtů.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční uzávěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

 

ČÁST PÁTÁ
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY SDRUŽENÍ

Článek 13
Organizační jednotky

Občanské sdružení nemá organizační jednotky.

 

ČÁST ŠESTÁ
ZÁNIK SDRUŽENÍ

Článek 14
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká z moci úřední podle zákona, dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada
  o způsobu majetkového vypořádání s tím, že likvidační zůstatek bude převeden na jinou organizaci s obdobným předmětem činnosti.

 

ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Valná hromada se sejde ke svému prvnímu jednání nejpozději tři měsíce po nabytí účinnosti těchto stanov.

Do zvolení Rady vykonává její funkce přípravný výbor. Zmocněnec přípravného výboru přitom má práva a povinnosti předsedy sdružení.

Do zvolení Revizní komise plní její úkoly osoba, kterou určí přípravný výbor.

Článek 16

 

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou sdružení dne 19. 11. 2005 a nabývají účinnosti dnem vyznačení změny stanov sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.